Beeld Coach

Orthopedagoog - GZ-Psycholoog

Beeld Coaching opleiding niveau 2:

In deel 2 van de opleiding gaat de aandacht uit naar intake en begeleidercommunicatie. Het leren voeren van gerichte intakegesprekken als opstart van een Beeldcoach traject en het ontwikkelen van begeleidingsvaardigheden. Leren in het intakegesprek samen met de leraar/leidster zicht te krijgen op problemen, handelingsrepertoire, wensen en hulpvragen van de leraar/leidster. Leren hoe de leraar/leidster activerend, handeling- en oplossingsgericht te begeleiden. Eigen basiscommunicatie leren analyseren en verbeteren met accent op volgen, ontvangen en activeren. Leren werken vanuit een strategische lijn.

Deze fase van de opleiding bestaat uit acht à tien sessies van drie uur in een groep van maximaal vijf personen. De bijeenkomsten worden om de twee à drie weken gepland. In de tussenliggende periode werken de cursisten aan hun vaardigheden in de eigen werksituatie. Als dit onderdeel succesvol wordt afgesloten ontvangen de cursisten deelcertificaat 2.

Niveau 1 en 2 bestrijken over het algemeen minimaal het eerste jaar tot en met het eerste deel van het tweede jaar. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling die de cursist doorloopt.