Beeld Coach

Orthopedagoog - GZ-Psycholoog

De opleiding BeeldCoaching:

De opleiding Beeld Coaching, voorheen "Video Interactie Begeleiding op School" (VIBS) is bestemd voor interne begeleiders en directeuren uit basisonderwijs, interne begeleiders uit voortgezet onderwijs en voor interne begeleiders werkzaam in de voor- en vroegschoolse educatie.

Deze opleiding is opgedeeld in drie niveaus. Het aanbod van de opleiding is gericht op het behalen van deze drie niveaus in een opleidingsperiode van om en nabij twee cursusjaren, afhankelijk van de ontwikkeling van de cursist.

De praktijk leert dat cursisten ongeveer twee schooljaren nodig hebben om de drie niveaus succesvol te doorlopen. Niveau 3 wordt erkend door de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het onderwijs (LBBO). Deze drie onderdelen kunnen ook gefaseerd worden aangeboden. Gewerkt wordt in opleidingsgroepen van 3 tot 5 personen gedurende 15 bijeenkomsten op jaarbasis.

De opleiding sluit aan bij de actuele ontwikkeling in school (staat ook voor peuterspeelzaal en kinderdagopvang) van de cursist. Deze vormt de inhoud die de cursisten inbrengen. Dit kan variëren van het op teamniveau volgen en ondersteunen van implementaties van speerpunten in innovatie - en schoolontwikkeling tot coaching van leraren /leidsters met werkproblemen en ondersteuning van leraren/leidsters bij zorg om kinderen. Zij kan ook verschillen afhankelijk van de positie die de cursist in school inneemt. De opleiding maakt daardoor snelle integratie in de onderwijspraktijk van de school/peuterspeelzaal mogelijk.

Recentelijk zoeken cursisten ook mogelijkheden om hun eigen werkpraktijk in de klas met behulp van Beeld Coaching in kaart te brengen en daar gerichte ontwikkeling in te zoeken. Of de kinderen actief te betrekken in de video interactie. Een waarlijk interessante ontwikkeling die in de opleiding wordt ondersteund. Doelgroep zijn directeuren en interne begeleiders.